Die vorige vers beklemtoon die noodsaaklikheid om reg te dink oor die evangelie. Jy het die volle kennis van God se plan vir ons bedeling baie nodig. Daaruit voortvloeiend kom die regte optrede en lewenswandel wat nou in hierdie vers beklemtoon word. Die sleutelwoord is wandel waardig. Vergelyk dit met Ef. 4:1. Mens leer eers die doktrine van die Christelike geloof en dan bou jy jou lewenswandel daarop. Om ‘n mooi lewe te lei sonder om die evangelie grondig te ken is nie veel werd nie. Dit is moralisme, wettisisme en humanisme. Nee, ons lewenswandel beteken om die waarheid van die evangelie uit te leef. As jy maar net ‘n mooi lewe lei dan sê die mense vir jou “mooi so!” Maar as jy die evangelie van God se genade uitleef dan sien mense dadelik dat jy jouself as dood ag en lewe tot eer van jou Verlosser, Jesus Christus.

Die Griekse woord vir waardig is axios. Plaas die groot waarhede van die evangelie waarvan mens in Rom. 3-8 of Ef. 1-3 leer op die een kant van jou skaal en plaas dan jou lewenswandel op die ander kant. Jou ywer, jou entosiasme vir die evangelie, jou begeerte om dit met andere te deel, jou bereidheid om op te offer vir andere se geestelike voordeel, jou paraatheid vir die evangelie, d.w.s. jou onmiddellik beskikbare kennis om met andere te deel, jou begeerte om genade uit te leef en nie beloon te word vir jou diens vir die Here en jou medemens nie en nog vele meer. Hoe weeg hierdie dinge in jou lewe op teen die gewig van God se groot genade wat Hy aan ons betoon het? Dit is wat Kol. 1:10 en Ef. 4:1 vir jou en my vra met die woord axios.

Vir elke egte Bybelse leerstelling wat jy onder die knie kry is daar 'n gelyke en ooreenstemmende Christelike praktyk wat jou diensbaarheid aan die Here in waarde laat toeneem. Dit werk amper soos Newton se wette. Vir elke aksie is daar 'n gelyke maar teenoorgestelde reaksie!

Die vers gaan ook verder om ons nog beter te laat verstaan wat ‘n lewenswandel is wat die evangelie waardig is. Dit is eenvoudig om die Here Jesus in alles te behaag. Elke klein onderafdeling van jou lewe, maar veral natuurlik die groot waarhede van die evangelie wat uitgeleef moet word. Glo in Bybelse sin bly nie net by die verstand nie, dit werk deur na die hart en die hande. As jy iets glo wat Jesus vir jou gedoen het, dan aanvaar jy dit nie net met die verstand nie, jy sluit self daarby aan en maak seker dat andere dit ook weet. Jy kweek so ‘n lewenshouding aan wat dit vir ander mense maklik maak om te sien dat Jesus die waarheid is. Leef Jesus uit sodat mense kan glo dat Jesus waarlik leef.

Dit is nie net in Ef. 4:1 waar dit herhaal word nie. Kyk ook na Fil. 1:27. Wat beteken dit om die evangelie van Christus waardig te wees? Dit beteken dat die evangelie nie net in jou kop en jou hart is nie, maar ook in jou hande en voete.

Die volgende aanduiding in die vers wat aan ons verduidelik wat dit beteken om vir Christus waardig te wandel, is dat ons in elke goeie werk vrug mag dra. Het julle opgemerk? Hier word so ‘n bietjie van ‘n dubbele stelling gemaak. Hy sê nie net dat ons goeie werke moet doen nie, ons moet daarin vrugdra. Dit is nogal iets. Vat nou maar die woord geduld of lankmoedigheid (een van die vrugte van die Gees in Gal. 5:22,23). Om ‘n goeie werk te doen sal wees om self geduldig te wees waar iemand jou omkrap. Maar om in geduld vrug te dra beteken om konsekwent lankmoedigheid uit te leef teenoor ander totdat hulle in hulle gemoed geraak is deur jou lankmoedigheid en daardeur’n ope hart vir die evangelie ontwikkel. Dan het jy waarlik begin vrugdra in jou goeie werke!

En dan kom ons by die laaste aspek in die vers wat ons waardige lewenswandel voor die Here verduidelik: Groei in kennis! Maar het vers 9 dan nou nie al genoeg van die volkome kennis van die Here Jesus gepraat nie? Wel, ek dink hier kom nog iets by. In vers 9 gaan dit oor die volkome kennis van die evangelie en van Christus self. Hier in vers 10 is dit nou mos die praktiese gehoorsaamheid aan Jesus elke dag. Groei is tog iets sigbaar. Wat is geestelike groei? Is dit nie ‘n proses van grootword nie? En grootword kan tog gesien word. Mense, die kennis van Jesus Christus moet ons laat grootword! Ons moet volwasse Christengelowiges word. Ons kennis van Jesus Christus moet ons lewenshouding voortduurend omvorm om te groei en gelykvormig te word aan Hom en sy evangelie. En waar kom die motivering en groeikrag vandaan? Dit is die kennis wat ons sal laat groei. Sien jou geestelike kennis en Bybelstudie as ‘n onmisbare stroom van lewende water wat jou laat opgroei tot eer van jou Verlosser. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|