Vers 24 sluit af met die liggaam van Christus en vers 25 vervolg om te sê dat Paulus ‘n dienaar van hierdie liggaam geword het. Dit is tog so belangrik dat ons moet ag gee op al die kwalifikasies en beskrywings wat Paulus vir sy bediening gee. In vers 24 en 25 kom hier sommer ‘n hele paar voor.

Vers 24 sê dat daar iets oorgebly het van die verdrukkinge van Christus wat deur Pulus klaargemaak moet word. Vers 25 verduidelik nou verder dat Paulus se bediening daaroor gaan om “die Woord van God te vervul”. Jesus het op aarde “die wet en die profete kom vervul”. Sonder Jesus Christus sou die wet en die profete nooit enige betekenis gehad het nie. Niemand sou ooit die diepere bedoeling van die wet verstaan het as Jesus dit nie kom vervul het nie. Hy het aan die kruis die offer gebring wat al die offers van die wet beëindig het. Maar meer nog, sy hele aardse bediening en ook sy bediening wanneer Hy weer sal kom, gaan betekenis gee aan al die voorspellings van die profete. Wee die valse leraars van vandag wat die profesie misken en Jesus se groot bediening as vervuller van profesie nie aan die mense wil leer nie. Hierdie leraars van vandag sal binnekort moet rekenskap gee van die valshede wat hulle verkondig en die waarhede wat hulle verswyg het.

En nou sê Paulus dat die bediening wat vir hom gegee is, ook daaroor gaan om die Woord van God te vervul. Die bedoeling is nou nie om Paulus hier met Jesus Christus te vergelyk nie. Paulus is tog maar net “’n dienaar van Jesus Christus” (Rom. 15:15,16) en kan nooit as sy gelyke beskou word nie. As Paulus dus kom om in sy bediening “die Woord van God te vervul” dan moet dit gelees word in die lig van vers 24 wat reeds gesê het dat daar iets in Jesus se bediening oorgebly het en dat Paulus geroep en aangestel is om dit namens Jesus te kom vervul. Ja, daar is ‘n geweldige groot taak aan Paulus opgedra. Selfs die heel grootste prediker kan nie vandag sê dat hy geroep is om die Woord van God te vervul nie. Vir ons almal is die Woord van God reeds vervul. Vir ons is die Woord van God nuttig, leersaam, genoegsaam en volkome (2 Tim. 3:16,17). Niks kan daaraan toegevoeg of weggeneem word nie (Openb. 22:18,19).

Maar toe Paulus geroep is, is die Woord van God nog nie vervul nie. Daar was nog ‘n leemte, ‘n groot leemte wat vervul moes word. Vir elke ding in die lewe is daar ‘n tyd en ‘n plek. As jy ‘n swembad wil bou moet jy eers ‘n gat maak. As jy ‘n huis wil bou moet jy eers ‘n erf koop. Hierdie liggaam wat vers 24 van praat het ook sy tyd en sy plek. Paulus is nie die een wat die gat gemaak of die erf gekoop het nie. Dit is alreeds lankal gedoen. Hy is net geroep en gestuur om daardie gat of erf “te kom vervul”. Kom ons gaan kyk nou mooi in die Bybel waar is die “erf” waar Paulus die huis gebou het. Paulus is ongetwyfeld die boumeester wat die huis se fondament gelê het, maar die bouplanne en die erf het hy van die Here af gekry (1 Kor. 3:10,11).

In Hos. 1:6-10 voorsien die profeet ‘n tyd in die toekoms wat Israel Lo-Rugama en La-Ami sal wees. God sal hom oor hulle nie ontverm nie en hulle sal nie sy volk wees nie. Wanneer is daardie tyd? Wanneer het dit begin? In Rom. 11: 8 en verder word Israel se tyd van diepe slaap aangekondig. Hierdie tyd sal later opgehef word wanneer die hele Israel soos op een dag gered sal word (Rom. 11:25,26). Vanaf die tyd dat Romeine geskryf is (vroeg in Paulus se bediening) tot by die wederkoms is Israel nie God se volk nie (Lo-Ammi). Hosea Het alreeds gesê dat daar so ‘n tyd sal wees. Hierdie leemte of “spasie” in God se tydskaal is dus reeds deur die profete geken. Maar hulle het nie geweet wat in hierdie spasie ingevul of “vervul” moet word nie. Toe Paulus in Rom 11 die begin van hierdie tyd aankondig, toe kondig hy ter selfder tyd ook aan dat hierdie tyd volgemaak gaan word met “die volheid van die heidene” (Rom. 11:25). Hy sê dan ook dat hy wat Paulus is, geroep is om die apostel van die heidene te wees. “Die heidene” is al die nasies van die wêreld wat nie Jode is nie, dus ons ook.

Hierdie “spasie” wat vervul is toe die liggaam van Christus opgerig is, kan op nog baie plekke in die Bybel gesien word. Kom ons kyk na enkele voorbeelde. Kyk na Sag. 9:9,10. Vers 9 is vervul toe Jesus op aarde was. Vers 10 gaan oor die veredryk wat ingestel gaan word wanneer die Messias weer kom. In die Ou Testament het hulle nie geweet dat daar 2000 jaar sou verloop tussen die eerste koms en die tweede koms van die Here nie. Dit is voorspel asof hierdie dinge mekaar sou opvolg. Maar die koninkryk kon toe nie met die eerste koms van die Jesus ingestel word nie want Israel het hulle nie bekeer en die Messias aangeneem nie. ‘n Ander plan wat toe nog verborge was (Kol. 1:26) is ingestel. Paulus kom dus met sy bediening die voorheen onverklaarde gaping tussen Sag. 9:9 en 10 vervul. Kyk vir dieselfde gaping tussen Dan. 9:26 (die kruisiging en verwoesting van Jerusalem byna 2000 jaar gelede) en vers 27 (die regering van die Anrichris wat nou aanstonds gaan begin). Die lesers van die Ou Testament het gedink dat die verse mekaar sou opvolg. Hulle het nie geweet dat Israel in ongeloof hulle Messias sou verwerp, dat hulle koninkryk uitgestel sou word, en dat Paulus hierdie gaping sou kom vervul nie.

Ja, Israel moes hulle bekeer en die Messias aanneem sodat Hy kon terugkeer om hulle koninkryk vir hulle in te stel. Daar is nie vooraf vir hulle gesê dat hulle hulle nie sou bekeer nie. Die feit dat die koninkryk vir hulle uitgestel is, kon dus nie vooraf aan hulle bekendgemaak word nie, ook nie dat Paulus sou kom met die nuwe eveangelie van God se genade om hierdie gaping te vul nie. Tot sover as Hand 3:19-21 is dit nog nie bekendgemaak dat Israel verwerp is nie. In die verse word hulle steeds opgeroep om hulle te bekeer sodat die Here kan terugkeer vir Israel en dat die tye van verkwikking kon aanbreek. Dit is dus eers na Hand. 3 dat dit begin duidelik word het dat Israel hulle nie gaan bekeer nie en dat die koninkryk nie toe ingestel sou word nie en dat hierdie leemte nou met Paulus se bedieng gevul sou word.

Om presies te weet wat die plek en die tyd van ons bedeling is en wat God se bedoeling met hierdie tyd is, hou vir ons baie voordele in. Ons kan die Bybel beter verstaan en ons kan ons daarop toespits dat die Goddelike bedoeling met hierdie bedeling werklik nagejaag word. Laat dit vir jou en my nie maar net 'n leë gaping in die Bybel wees nie. Laat hierdie bedeling werklik vervul wees met die bediening van God se genade. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|