"in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes"

Ons is besig om te praat oor Paulus wat bid dat Christene sal aanhou om dankie te sê vir hulle verlossing. Hy motiveer dit ook met hierdie toevoeging in vers 14. Die geestelike insig, groei en krag wat hy vir hulle toebid in ver 9 - 11, die bede dat hulle nooit die groot gawe van hulle verlossing gering moet skat nie en altyd God daarvoor moet dank, al hierdie dinge is gebou op vers 14 – dit is moontlik gemaak deur die verlossing in Christus se bloed. Hierdie is ‘n kort versie, maar dit neem regtig ‘n sleutelposisie in Kollosense in. Kol. 1:14 vervul die funksie van Ef. 1:7; 1 Kor. 1:18 en Rom. 1:16 in daardie boeke. Dit is die begronding van al die geestelike weldade wat die apostel van praat in sy briewe.

Waar ons in die vorige vers die beeld het van ‘n groot krygsheld wat ons uit die mag van die duisternis verlos, is dit in hierdie vers die werk van ‘n filantroop wat hom ontferm oor die lot van van ‘n mens wat in slawerny vasgevang sit. Paulus word dikwels daarvan beskuldig dat hy nie in opstand gekom het teen die euwel van slawerny in sy tyd nie. Veral die liberales reken dat Paulus slawerny eintlik goedgekeur het. Dit is nie waar nie. Iemand wat soos in hierdie vers oor verlossing gepraat het, kon nie 'n voorstaander van slawerny gewees het nie, al was die een geestelik en die ander een fisies.

Die praktyk van slawerny het vir Paulus ‘n baie negatiewe, magtelose en verlore toestand geteken. Iets waarby hy aansluit om die verlossingsboodskap van die evangelie te verduidelik. Die Griekse woord vir verlossing is apolutrosis. Dit beteken meer as net die betaling van ‘n losprys. Dit beteken die begelyding, herstel en tuisbring in ‘n radikale nuwe omgewing.

Kolossense is ook geskryf om mense teen die ontwakende false lering van die Gnostiek te waarsku. In die Gnostiek is die woord apolutrosis ook gebruik, maar met ‘n verdwaalde idee van selektiewe toegang of inisiasie tot sekere misteries. In die evangelie beteken verlossing egter ‘n historiese daad van Jesus aan die kruis waar Hy sy bloed gestort het en wat openlik aan alle mense verkondig word wat daarin belangstel om van die mag van die duisternis en van slawerny verlos te word. In die evangelie is verlossing ‘n geestelike en morele begrip wat die mens nederig maak en al die eer na God laat toekom. In valse godsdienste is verlossing dinge soos emansipasie of immorele bevryding wat jou op ‘n hoër trappie plaas as ander mense en aan jou die reg gee om immoreel op te tree.

Moderniste soos Sakkie Spangenberg en baie ander betwis die bestaan van so iets soos verlossing direk. Paulus het ons mislei, dit is die implikasie van wat hulle sê. God was nooit kwaad vir ons nie. God behandel alle mense as gelykes. Al wat jy moet doen is “probeer” om jou te gedra en dit sal goed gaan. Duisende ander predikers sal dit nou nie so reguit soos Sakkie sê nie, maar hulle glo eintlik ook nie meer aan verlossing nie. En dan natuurlik die duisende Christene wat lankal vergeet het om vir hulle verlossing dankie te sê.

Wat beteken verlossing in jou lewe? Het jy kennis geneem van die plek wat vers 14 in hierdie boek inneem? Vir ons is dit die begronding van ons geloof. Wanneer laas het jy teenoor iemand getuig en gesê: “Ek self is niks, maar deur sy onmeetbare genade het God my verlos en ‘n nuwe denksisteen met ‘n nuwe verwagting in my lewe geplaas”. Die verlossing en vergifnis van sondes wat God deur sy Seun Jesus Christus vir ons beskikbaar stel is die heel hoogste uitdrukking van God se genade.

Verlossing gaan gepaard met die vergifnis van sondes. Dit sluit in die toestand van sonde, nl. die status as ongeredde sondaar mens en ook die individuele sondes wat deur die mens begaan is. Vergifnis is afesis (loslating uit gevangenisskap) en dit kom van die woord afiĕmi wat beteken om weg te stuur. Die priester het in die OT sy hand op die sondebok se kop gelê en so die sondes op hom geplaas en dan die bok in die woestyn in weggestuur. Daardie bok is nooit weer gesien nie. Jesus self is nou vir ons die Lam wat geslag is en die bok op wie se kop die sonde gelaat is. As Lam van God verander Hy ons status na verloste kind van God en as Offerdier reinig Hy ons daagliks van die smet van sondes. Volgens hierdie verse kom verlossing en vergifnis alles net van die Here. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|