Wie is Jesus?
Die Beeld van die Onsienlike God

Moet asseblief nie hier aan Beeld dink as so iets soos wat daar van Paul Kruger op kerkplein staan nie. As jy wil verstaan wat dit beteken dat Jesus die Beeld van die Onsienlike God is, gaan lees dan Hebr. 1:3:

Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die Woord van sy krag.”

Wat is die heerlikheid van God? Dit is tog sy ware Goddelike glorie wat alleen aan Hom behoort. Maar die heerlikheid van God is in die Ou Testament net met simbole in die tempel verduidelik of uitgebeeld. Die heerlikheid van God self is nooit gesien nie. Maar nou staan hier dat die Here Jesus Christus self die afskynsel van sy heerlikheid is. Hy is dus die eerste sigbare manifestasie van daardie heerlikheid van God. Hy is ook die afdruksel van God se wese. Hiermee word bedoel dat Hy deel in God se eie wese. As die afdruksel op net ‘n prentjie daarvan sou dui of net soos ‘n afdruk van ‘n beeld op ‘n muntstuk sou wees, dan sou dit tog nie ‘n afdruk van sy wese kon wees nie. ‘n Afdruk deel tog nie in die wese van die persoon wat dit verteenwoordig nie.

Hierdie afdruksel is egter totaal anders. Afdruksel word dus hier simbolies gebruik. Jesus is baie meer as ‘n afdruk van God. Hy is ‘n verteenwoordiger van die wese van God. Hy is dus ook God self. Die sin wat daaraan toegevoeg word, verduidelik dit. “Hy dra alle dinge deur die woord van sy krag.” As Hy net ‘n beeltenis of ‘n prentjie van God was, sou Hy beslis nie dit kon doen nie. Joh. 14:9 sê: “Hy wat my gesien het, het die Vader gesien." Hy is dus ver meer as ‘n gewone beeld, Hy is God self en deel sy wese. Joh. 1:18 sê: “Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het Hom verklaar.” Jesus verteenwoordig dus vir God, maak Hom sigbaar en deel sy wese.

Ons moet die Bybel altyd in die konteks lees waarin dit geskryf is. Hier by Kol. 1:15 sou ons wel kon sê dat die woord beeld nie altyd ‘n perfekte en totale beeltenis wat ook een en dieselfde wese deel, beteken nie. Tog moet ons in hierdie verband waarin die woord gebruik word en tesame met ander verse wat ons aanhaal, tot die enigste logiese gevolgtrekking kom. In hierdie vers is Jesus nie net ‘n afbeelding of dubbelganger van God nie. Hy dra ook al God se eienskappe, sy krag en sy hele wese. Kyk ook na Fil. 2 :6 waar die gestalte van God ter sprake kom. Jesus het nooit van daardie gestalte afstand gedoen nie, maar Hy het daarmee saam die gestalte van ‘n mens aangeneem. Die liberales wat die gesag van die Bybel ondergrawe, is gou om vir ons te sê dat Jesus maar net ‘n gewone mens was. Maar hier staan dit in Filippense dat Hy die gestalte van ‘n mens aangeneem het. Wat beteken dit? Wel, die liberales is reg, Hy het ‘n ware mens geword. Maar as gestalte van ‘n mens beteken dat Hy ‘n ware mens geword het (vers 7), dan beteken gestalte van God in vers 6 ook dat Hy nie net ‘n prentjie van God was nie, maar self ook God. Hierdie begrip word ook bevestig deur Fil. 2 :9-11.

Kom ons kyk nou na die tweede deel van Kol. 1:15.
Die eersgeborene van die hele skepping
Die term eersgeborene kom baie in die OT voor. Ons kan nie nou in detail daarby stilstaan nie. Meestal gaan dit daar oor die eersgeboortereg, die meerdere erfporsie en die gesag of belang van die eersgeborene bo die ander in die familie. Gevolglik word die woord eersgeborene dikwels in die Bybel op simboliese wyse gebruik vir begrippe soos voorrang, gesag, eienaar, meerdere, ens. Vergelyk ook die woord eniggeborene met eersgeborene. Jesus was ook God se Eniggeborene. Nie een van die twee woorde dui op enige manier op sy geboorte of op ‘n idee dat Hy ‘n geskape wese mag wees nie. Hy is eenvoudig God se Eniggeborene omdat alles wat aan God behoort, ook aan Hom behoort. As God ‘n ongeskape en ongebore ewige Goddelike wese is, dan is Jesus as Eniggeborene dit ook, want Hy erf dieselfde eienskappe as God.

Ons leef in ‘n wêreld waar Jesus nie meer net deur die Jehova-Getuies en deur Sakkie Spangenberg nie, maar ook deur die koerante, skole, kerke, regering, universiteite en om elke hoek en draai afgetakel word. Hierdie verse in Kolossense tesame met die ander wat ons aanhaal, is vandag weer meer aktueel en belangrik as wat dit ooit was. Maak groot erns hiermee en verkondig dit met ywer.

Die Jehovas sê in hulle vertaling van die Bybel dat hierdie vers bewys dat Jesus net ‘n geskape wese is, die eersgeborene van God. Die waarheid is egter dat Paulus hier juis die teenoorgestelde probeer bewys. Die brief aan die Kolossense is geskryf teen die dwaling van die gnostiek wat beweer het dat Jesus as geskape wese ‘n laere manifestasie van God was. (1) Paulus skryf hier teen hulle, baie beslis nie om hulle te ondersteun nie! Hierdie feit alleen is reeds ‘n aanduiding hoe klaaglik die Jehovas hierdie vers (moedswillig) misverstaan. (2) Die hele hoofstuk en boek beklemtoon Christus se soewereiniteit bo die ganse skepping. Dus is dit onmoontlik dat die vers kan beteken dat Hy self ook maar net ‘n geskape wese is. (3) Vers 16 sê Hy het alle dinge geskape. As dit waar is, is dit onmoontlik dat Hy self ook geskape kan wees. Hy kan tog nie Homself skape nie. Die Jehovas se Bybel sê Hy het alle ander dinge geskape, maar ander staan nie in die regte Bybel nie. (4) Die eersgeborene is deur die engele aanbid (Heb. 1:6), maar ‘n geskape wese kan nie aanbid word nie. Eersgeborene beteken dus nie dat Hy gebore of geskape is nie. (5) Die Griekse woord vir eersgeborene is prototokos. As dit eersgeskapene was, dan sou dit protoktisis moes wees en dit is nie die geval nie.

Gaan kyk gerus in die OT reeds wat die verhewenheid en die waardigheid van die eersgeborene was (Ex. 13:2-15; Deut. 1:17). Dit is tog die gedagtes wat eintlik hier deur die woord eersgeborene uitgebeeld word.

Die ware betekenis van eersgeborene in hierdie vers gaan eenvoudig oor verhewenheid en gesag. (1) Hy is self die Skepper van alle dinge (v. 16). (2) Hy is vóór alle dinge en ver verhewe bo alles (v. 17). (3) Rabbi’s het God self ook die Eersgeborene genoem om sy verhewenheid bo die skepping aan te toon. (4) Paulus beklemtoon die Godheid van Christus orals (2:9; Titus :13). (5) Paulus (1:18 ) en Johannes (Openb. 1:5) praat van Jesus as die Eersgeborene van die dode. Eersgeborene beteken dus weereens nie dat Hy gebore of geskape is nie, maar dat Hy verhewe is oor alle skepsele omdat Hy die eerste een is wat skepsele se grootste vyand, nl. die dood, oorwin het. Hy is die eerste vrug uit die opstanding (1 Kor. 15:20). (6) In die OT word Israel al God se eersgeborene genoem (Ex. 4:22; Jer. 31:9). Wys dit op Israel se geboorte of hulle totstandkoming? Nee! Dit wys net dat hulle God se spesiale uitverkore volk was en dat hulle ‘n posisie van gesag en verhewenheid gehad het wat verhewe is bo die ander volkere.

Wat beteken dit vir jou en vir my dat Jesus die Beeld van God en die Eersgeborene van God is? Ek kan aan ‘n hele paar implikasies dink: Eerbied en volle erkenning van sy gesag. Hy is die een wat lewe en onverganklikheid in Homself in stand hou. As ek in die ewige lewe glo, dan glo en verwag ek dit van Jesus Christus en van nêrens anders nie. Sonder Jesus sou ek God nooit geken het soos ek Hom nou ken nie. Ek sou Hom nooit my Vader kon noem nie. Jesus het God aan my bekend gestel en naby my gebring. Hy het die skeiding tussen God en mens aan die kruis verwyder en die hemel vir my oopgemaak. Mag ek Hom daarvoor ewiglik prys! 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|