"En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees".

Mense wat die Bybel na willekeur lees (die meeste Christene) besluit sommer self wat hulle waar ook al uit die Bybel vir hulleself wil vat. Hulle ontken dus die orde wat in die Bybel self vir ons aangegee word en waarvolgens ons die Bybel moet verstaan, interpreteer en geniet. Kol. 1:18 is een van baie verse in die Bybel waar hierdie orde baie duidelik vir ons aangegee word. Ons is nie deel van Israel of deel van die verbond of deel van die uitverkore volk nie; ons is deel van die liggaam van Christus. En waar begin die liggaam van Christus? Jesus het as “Eersgeborene uit die dode” Hoof van die liggaam van Christus geword. Die liggaam van Christus begin dus eers na die opstanding en die hemelvaart. Die verhale in die vier Evangelies is wel vir ons lering, maar ons kan nie alles wat daar staan direk op onsself toepas nie. Jesus was toe nog net bestem om die Eersgeborene uit die dode te word en die Hoof van die liggaam van Christus te word. Hy was dit nog nie. Gelowiges in daardie tyd was toe nog nie lede van die liggaam van Christus nie. Hulle was eenvoudig Israeliete en verbondskinders. God het deur middel van ‘n verbond met een volk met hulle gewerk en het ook baie tekens en seremonies aangewend wat vandag nie meer geldig is nie.

Die feit dat Jesus die Eersgeborene uit die dode is, bring die groot waarheid tuis dat die lewe wat ons nou binne die liggaam van Christus leef, ‘n nuwe geestelike bestaan is. Ons fisiese, liggaamlike bestaan erf ons van Adam af, maar ons geestelike bestaan kom van Christus af. Deur Jesus Christus kom ‘n nuwe geslag geestelike wesens tot stand. Onthou: agt is die getal vir opstanding en nuwe lewe. Dit is daarom ook nie snaaks dat dit die agtste waarheid is wat in hierdie verse van Jesus vir ons geleer word nie: 1. Die beeld van die onsienlike God. 2. Hy bestaan van altyd af en was daar voor enige iets anders. 3. Alles in die heelal is deur Hom geskape. 4. Christus is die einddoel van die hele skepping. 5. Hy hou alles wat Hy geskape het, voortdurend in stand. 6. Hy is die Hoof van die liggaam, die gemeente. 7. Hy word die Eersgeborene of die Begin genoem. 8. Hy is die Skepper van ‘n nuwe geslag geestelike wesens.

Nou kom ons by ‘n baie belangrike woord in hierdie vers: sodat. Hierdie is ‘n woord wat ons eintlik self by baie verse moet byskryf. Waar die evangelie vir vandag ook al in die Bybel uitgelê en geleer word, moet ons self die “sodat” byskryf en vir onsself sê wat die doel en die betekenis vir myself is dat ek nou hierdie dinge geleer het. Maar gelukkig word die “sodat” somtyds wel vir ons gegee, soos in hierdie geval. Hier is nou vir julle die kans om sommer ‘n groot preek oor een woord in ‘n vers te maak. “Sodat Hy in alles die eerste kan wees”. Eers moet jy uit vers 15 tot 18 vasstel wie Jesus werklik is, tesame met die geweldige belangrike waarheid dat Jesus nou, in ons bedeling, nog meer geword het as wat Hy voorheen was. As Eersteling uit die dode het Hy nog meer geword en nog meer gedoen. Hierdie dinge moet ons alles eers onder die knie kry om by die groot “sodat” uit te kom. Sodat Hy in alles vir ons die eerste kan wees.

Die Christendom van vandag gaan ontsettend mank aan diepte en kennis. Mense jaag na emosionaliteit, reëls, wette en aangeplakte vroomheid. Mense hou baie van stories oor “liewe Jesus”, veral die wonderwerke wat Hy gedoen het tydens sy aardse bediening. Maar nou lees ons van Christus as eersteling uit die dode en Hoof van die Liggaam. ‘n Standhoudende en grondige toewyding en verbintenis met Jesus Christus moet gebaseer wees op ‘n grondige kennis van wie Hy is, wat die gesag is wat aan Hom toegeken is, wat Hy by die opstanding bewerkstellig het en wat Sy hemelse status en bediening aan die liggaam van Christus vandag behels. Paulus verkondig nie ‘n soort verbintenis en toewyding met Jesus wat in onkunde gehul is nie. Hoeveel keer sê Paulus nie: “Broeders, ek wil nie hê dat julle nie moet weet nie.”

Hierdie in-diepte-kennis van Jesus Christus is die noodsaaklike onderbou “sodat” mense waarlik Jesus eerste in hulle lewens sal maak. As jy Jesus werklik ken soos wat Hy nou, op die kruin van die openbaring hier in die briewe aan die gemeente Homself kenbaar gemaak het, sal jy nie anders kan as om Hom waarlik die eerste plek in jou lewe te gee nie! Jesus was die eerste in die ganse skepping, die eerste en enigste sigbaarmaking van God, die eerste om die dood te oorwin, die eerste en die Hoof van die Liggaam van Christus en nou vra Hy om ook die eerste in jou lewe te wees. Gaan jy die plek aan Hom toeken? Maar ek is bevrees dit gaan meer as net ‘n besluit van jou vra. As Jesus werklik eerste in jou lewe is, dan gaan jy vir die wêreld hierdie agt dinge moet wys wat jy van Jesus geleer het. Julle ken die storie van die drie voëls op die draad. Twee besluit om weg te vlieg. Hoeveel bly daar oor? Het jy gesê een? Nee, jy is verkeerd. Besluite beteken niks. Hulle het net besluit om te vlieg, maar dit toe nie gedoen nie. Al drie sit nog daar. Gaan jy net besluit of instem dat Jesus eerste is, of gaan jy prakties die eerste plek aan Hom gee?

Ek gaan nou nie eers probeer om ‘n lysie te maak van al die goed wat in die lewe Jesus se plek in ons lewens inneem nie. Vergeet nou maar van die eie-ek, die wêreld, die ambisie, die inkomste, ens. Dink maar net binne-in die kerk en in die geloofsgemeenskappe. Selfs op hierdie terrein word dikwels vanuit geloofsoogpunt dinge aan mense voorgehou wat effektief Jesus van sy eerste plek beroof. Kerkisme en lojaliteit teenoor ‘n denominasie, mensgemaakte vroomheid, veinsing, skynheiligheid, nakoming van tradisies, emosionaliteit, ens.

As Johannes die Doper wat in die tyd geleef het toe Jesus nog nie die dinge deur die opstanding bereik het wat ons nou hier leer nie, tog ook al so ‘n geweldige respek en erkenning vir Hom gehad het, hoeveel te meer moet ons dit dan nie hê nie. Hy het van Jesus gesê:

Hy wat na my kom, het voor my geword, want Hy was eerder as Ek.”
Dit is Hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie” Joh. 1:15,27. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|