Kol. 1:19
Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon

Die ’83 vertaling sê:
God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon

Die agt uitsprake in verband met Jesus Christus word kragtig en ondubbelsinnig in hierdie kort vers saamgevat. Die ou vettaling is ‘n direkte weergawe van wat in die oorspronklike Grieks staan. Die ’83 vertaling gee ‘n duidelikke interpretasie van wat dit beteken. Alles wat God is, was en is teenwoordig in Jesus Christus. Ons praat altyd van God die Vader as die eerste persoon in die Goddelike drie-eenheid. Maar volgens vers 18 en 19 lyk dit tog of Jesus Christus in ‘n sekere sin die eerste moet wees. Vers 19 sê vir ons dat God die Vader nie “afgunstig” was dat Jesus nou die eerste sal wees nie. In teendeel, dit het Hom behaag. Dit was die vervulling van sy werklike wens dat Jesus die volle en totale wese van God-drieenig in Hom sou hê en dat Hy in alles die eerste sou wees. Jesus Christus is waardig (Op. 5:9) om ten volle as God en Here aanbid en erken te word. Maar let op: Laat ons nie net korrek wees in ons denke oor Jesus en in ons belydenis nie, laat ons ook korrek wees in ons praktiese uitlewing van hierdie geweldige groot waarheid.

Kol. 1:19 is ‘n belangrike vers wat die onderbou verskaf om die verlossingsdaad van Jesus nog beter te verstaan (soos dit van vers 20 af verduidelik word), maar ook om die die groot waarhede van hoofstuk 2 te kan glo en verstaan, veral vers 9 en 10. Hier dink ons aan “die volheid van God”. Die Griekse woord is plerooma. Hierdie woord kom ook in Markus 6: 43 voor. Nadat die skare geëet het, het hulle van die brostukke twaalf mandjies vol opgetel. Dit staan ook in 1 Kor. 10:26: “Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan”, verwysende na die totale rykdom van minerale, edeldstowwe, natuurlike wondere, sy vermoë om lewe van biljoene mense te onderhou, ens. En onthou, die aarde is deur Jesus Christus geskape. Dit is ook ‘n toonbeeld van Jesus se plerooma. Gaan dink na oor wat dit beteken dat al die volheid van God in Jesus woon.

Maar meer belangrik is die feit dat plerooma in eerste instansie as ‘n geestelike begrip beskou moet word. Paulus kom sê nou vir ons dat God die liggaam van Christus tot stand gebring het (die geestelike eenheid wat almal saambind wat versoen is met Jesus Christus) om deur hierdie liggaam al die volheid van God aan ons mee te deel (Ef. 1:23). Sy direkte gebed is ook dat ons nou vervul sal word met al die volheid van God (Ef. 3:19). Deur kennis en toewyding moet ons opgroei tot die mate van die volle grootte van Christus (Ef. 4:13). Ons ideaal en doelwit in die lewe is “die volheid van Jesus Christus” – sy liefde, sy opsoekennde genade, sy lankmoedigheid en geduld met mense wat wederstrewig en onvolmaak is, sy onbeperkte vermoë om te red en te herstel.

Hoe het Jesus hierdie grootse volheid van God bereik? Hy het eers neergedaal in vernedering tot aan die dood van die kruis en is daarna uitermate verhoog (Fil. 2:5-9). Hy het Homself verneder en God het Hom verhoog.

Dit is treffend dat die woord plerooma ‘n baie prominente funksie het om die eenheid tussen God die Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees, die liggaam van Christus en elke gelowige uit te beeld. Vergeet nou maar van die goud en die diamante, die olie en al die voedselbronne van die aarde. Die Bybel wat ek lees praat primêr van die liggaam van Christus en van my en jou as lede van daardie liggaam as die uitdrukking van “al die volheid van God”. Wel, ek weet verseker dat ek nie met hierdie volheid gebore is nie. Daar het êrens iets langs die pad gebeur wat God se volheid aan my meegedeel het. Mense, hierdie verhouding wat ons met Jesus Christus het, kan nie in woorde omgesit word nie. Dit is ver verhewe bo ons wildste verbeeldingsvlugte. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|