"en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis--ek sê deur Hom--die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele."

‘n Sondaar wat Jesus aangeneem het, kan sê: “Dankie, my sonde is vergewe.” Maar om te sê: “Ek is versoen met God” is darem ‘n geweldige uitspraak en ‘n baie groot wonder van Jesus Christus. Die woord “versoening” dui op ‘n verandering in staat of status. ‘n Mens is in sonde en in vyandskap teen God gebore – alhoewel jy as baie jong kind nog nie toerekeningsvatbaar daarvoor is nie. En dan, op een of ander stadium as jy tot die geloof kom en jou Christus as Verlosser aanneem, verander jy uit ‘n staat van verlorenheid en vyandskap tot ‘n staat van verloste en versoende kind van God. Hoe is so iets moontlik? Ons vers sê dit kom deur die plaasbekledende offer van Jesus aan die kruis. Net dit. Nie deur beloftes, goeie werke, kerklidmaatskap, doop, tiendes of enige derglike nie. As die Bybel in hierdie vers en en talle ander plekke vir ons sê dit is “deur Hom” en “deur die bloed van sy kruis”, dan moet ons dit so aanvaar en nie ander dinge in Jesus se plek gaan plaas nie.

Let ook op dat by die woord vir “versoening” in hierdie geval ook die voorsetsel apo daaraan toegevoeg is. Die basiese betekenis van die woordjie is “weg van”. Die idee is duidelik. Toe Jesus jou met Homself versoen het, het Hy jou totaal uit die ou status weggeneem. Let op dat hierdie ‘n nuwe waarheid van die huidige bedeling is. In die ou bedeling was daar ook die versoendeksel in die allerheiligste van die tabernakel. Maar die bloed van stiere en bokke moes voortdurend op daardie ark van die verbond gesprenkel word om die versoening in stand te hou en die mense se sonde te “bedek”. Maar in ons tyd word ons versoen totaal “weg van” die ou situasie waarin ons was. Die daad wat versoening bewerkstellig het, het ook net een keer plaasgevind, in teenstelling met die ou bedeling waar dit voortdurend herhaal moes word. Ons is dus inderdaad in ‘n nuwe bedeling. Ons leef nou in die bedeling van volkome versoening. Ja, dit is ook ‘n ander naam wat ons vir die bedeling van genade kan gee. Genade beteken volkome versoening en nie net bedekking van sondes nie.

Daar is ‘n hele paar redes waarom ons sê dat hierdie versoening volkome is:

1. Ons is nou versoen “weg van” die ou status af. Die bewyse van sonde word nie meer in die ark bewaar om later moontlik teen ons te gebruik nie. Daar word totaal daarmee weggedoen.

2. In hierdie bedeling is ons versoen deur Jesus se bloed en sy bloed IS volkome. Ons kan nie twee of drie keer versoen word nie - net een keer en dit is totaal volkome en volmaak afgehandel (Hebr. 9:11,12).

3. Hy het volgens die vers “alles” met Homself versoen. II Kor. 5:19 sê God het in Christus die wêreld met Homself versoen. As dit die rykwydte van hierdie versoening is, hoe kan daar dan nog iets ontglip? Hoe kan iemand wat versoen is, weer hierdie status van versoening verloor?

4. Versoening beteken vrede, sê ons vers en die vrede wat God tot stand bring, is ‘n krag wat kan heers, ‘n nuwe skepping en iets wat ons harte en ons sinne sal bewaar in Christus (Fil. 4:7). Mense, nee, vrede met God is nie sommer net ‘n outjie wat besluit het nou gaan hy in vrede met God leef en dan weer môre daarvan vergeet nie. Nee, vrede met God is ‘n bietjie baie meer as dit. Mense wat dink dat ‘n Christen weer enige dag sy geloof en sy verlossing kan verloor, het nog nie kennis geneem van wat God se versoening en vrede in die Bybel beteken nie.

5. Miskien is hierdie rede die heel grootste en belangrikste. Dit kom uit Kol. 1:17,19 wat ons net hierbo behandel het. Ek gaan dit nie weer herhaal nie. Kom ons lees net weer die verse en laat die verse dan toe om jou iets te leer van hoe volkome die versoening van vers 20 is: “Hy is voor alle dinge en in Hom hou alle dinge stand.” “Dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon” en dan volg vers 20 se versoening direk hierna. Miskien sal dit jou oortuig dat vers 19 dalk ‘n hele mond vol oor vers 20 se versoening te sê het.

Dit is my gebed dat Christene sal groei, juig en feesvier in die ware, egte, waarheid en kennis van Jesus Christus se versoening en vrede.



 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|