"naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges"

Wat beteken “Die Bybel” vir jou?

Dink nou eers mooi hieroor na en beantwoord die vraag aan jouself in alle erns.

As iemand my sou vra wat ek glo en wat ek verkondig, dan antwoord ek natuurlik “Die Bybel as die Woord van God” (Kol. 1:25). Dan kom die persoon en sê ja, maar dit is nie wat ek bedoel nie; alle Christene glo tog aan die Bybel. Ek wil weet watter spesifieke groep of interpretasie van die Bybel jy aanhang. Wat antwoord ek dan? Dan begin ek om te sê : Nee, jy maak dalk ‘n fout. Nie alle Christene glo dat die Bybel die Bybel is nie. As ek sê ek glo aan die Bybel dan sê ek dat die Bybel nog steeds vir my “Bybel” is. Dit is die Woord van God. Die teoloë en baie predikante sien die Bybel as ‘n menslike en aardse produk. Wanneer ek sê ek glo en verkondig die Bybel as Woord van God, dan sny ek myself doelbewys af van daardie groot massa moderne predikante wat dit nie glo nie.

Maar daar is nog meer.

As ek sê ek Glo en verkondig die Woord van God, dan volg ek die kwalifikasie na wat in Kol. 1:25 en 26 aangegee word. Wat beteken dit om vandag in ons tyd die Woord van God te glo en te verkondig? Daar kan geen twyfel bestaan nie. Ons vers sê dit gaan oor die verborgenheid. Mense, gaan lees asseblief Kol. 1:25 en 26 baie noukeurig. Staan dit daar dat die verborgenheid een of ander interpretasie van die Bybel is wat deur iemand aangehang word? Staan dit daar dat die verborgenheid een of ander belangrike of onbelangrike afdeling van die Bybel is? Of sê ons vers dalk dat die verborgenheid ‘n interessantheid of ‘n hulpmiddel is om die Bybel beter te verstaan? Nee. Nie een van hierdie goed staan daar nie. Ons vers stel die verborgenheid gelyk aan die Bybel. Die taalkundiges sal vir jou sê dat die verborgenheid in hierdie sin ‘n byvoeging of ‘n verduideliking van “die Woord van God” is. Dit is nie ‘n teenstelling nie, dit is ‘n saamstelling.

So, wat sê dit vir jou? As jy vandag sê jy glo en verkondig “Die Woord van God” dan moet jy eintlik daarmee saam bedoel dat jy die verborgenheid ken, verstaan en verkondig. Ons sê dus weer, die verborgenheid is nie ‘n onderafdeling, interpretasie of ‘n interessantheid van die Bybel nie, dit IS die Bybel. Goed, daar is baie dele, die grootste deel van die Bybel wat niks van die verborgenheid af weet nie, maar ons leef nie nou in daardie dispensasies nie. Ons leef nou in die bedeling van die genade van God en nou IS die verborgenheid die Woord van God. In die 1983 vertaling is hierdie feit (gelukkig) ook baie duidelik. Vers 25 begin met: “Dit is die geheimenis ...”. Die nuwe vertaling stem saam dat om die Woord van God ten volle te verkondig, moet mens die geheimenis aan die mense uitlê, die waarheid wat nooit voor Paulus se tyd geken is nie. (Net jammer die 1983 vertaling spel die woord van God met ‘n kleinletter. Die gesag en status van die Bybel word hier ingekort.)

Die woord verborgenheid kom 28 keer in die Nuwe Testament voor. Drie daarvan is in die eerste drie evangelies en verwys na dieselfde uitspraak van Jesus. Ons kan dus sê dat hierdie drie voorkomste van die woord eintlik net een is. Dit was natuurlik ook ‘n ander verborgenheid wat Jesus daar van gepraat het, en nie die een wat hier aan Paulus opgedra is om aan die lig te bring nie. Jesus praat daar van die verborgenheid van die koninkryk. Hoewel die koninkryk (die Messiaanse ryk of duisendjarige vrederyk) geweldig baie in die Ou Testament verkondig is, was daar sekere aspekte van die koninkryk wat die dissipels nog nie geweet het nie en wat nie in die Ou Testament vir hulle gesê is nie. Volgens alle aanduidings in die Ou Testament moes die koninkryk dadelik ingestel word wanneer die Messias kom. Toe begin Jesus om vir die eerste keer ‘n negatiewe element van die koninkryk aan die lig te bring. Hierdie krom en verdraaide geslag gaan Hom verwerp. Slegs ‘n klein minderheid van Israel in daardie tyd was kinders van die koninkryk. Jesus maak dus inderdaad ‘n verborgenheid bekend – dit is ‘n waarheid wat nooit voorheen geken of geleer is nie.

By verre die meeste van die voorkomste van die woord “verborgenheid” kom in die briewe van Paulus voor (21). Dit is te verstane, want nadat Israel in Rom. 11 ter syde gestel is, moes daar noodwendig ‘n nuwe waarheid met ‘n nuwe hoop en vooruitsig aan die mense bekend gemaak word. Israel was eksklusief die verbondsvolk en agent van God op aarde. Tot op Pinksterdag word die evangelie net aan Jode verkondig. Nou word Israel ter syde gestel (Hand. 13 -28 en Rom. 11) wat nou? Nou bly daar niks oor nie! ‘n Nuwe waarheid wat nooit voorheen geken is nie, MOES nou aangekondig word en dit is! Dit is die verborgenheid wat ons vers van praat en wat in ons bedeling ter selfder tyd ook die Woord van God is.

Ons vers sê nie wat die inhoud van die verborgenheid alles behels nie, en daarom sal ek nie te veel daaroor hier sê nie. Let egter op dat die verborgenheid in hierdie tyd die Woord van God is. Die verborgenheid is ons totale verkondiging. Ons verkondig die Bybel nou op ‘n ander manier as wat hy in Jesaja en Mattheus verkondig is. Ons verkondig Jesus as gekruisigde aan al die nasies terwyl Jesaja en Mattheus (1) geen begrip gehad het van die soenverdienste van Christus aan die kruis nie en (2) ook nie dit as boodskap na al die nasies uitgedra het nie. Die laaste hoofstuk van Mattheus gee wel opdrag dat die evangelie aan al die nasies uitgedra moes word, maar dit was steeds nie die kruisevangelie nie en die opdrag is ook daar net aan Jode gegee. Die apostels het toe ook nooit daarby uitgekom om na die nasies uit te gaan nie. Die ongeloof van die Jode het hulle te besig gehou. Toe word Paulus geroep om die apostel vir die heidennasies te wees (Rom. 11:13; Rom. 15:15,16; Hand. 26:16-18 ). En dadelik gee Petrus die taak om na die heidene te gaan aan Paulus oor (Gal. 2:7-9).

Die verborgenheid wat Paulus hier in Kol. 1:26 van praat is dus nie die uitvoering van Matt. 28 se opdrag nie. Die inhoud van die evangelie soos dit vandag verkondig word is in Matt. 28 nog nie geken of bekend gemaak nie. Dit kan dus nie wees dat die opdrag gegee is terwyl die evangelie nog nie eers geken is nie. Daarom sê ons, ja, die Bybel is reg. Dit wat vir Paulus gegee is om te verkondig was in alle opsigte ‘n verborgenheid. Dit is nie eers in Mattheus Markus en Lukas nie en ook nie in die vroeë dele van Handelinge geken nie.

Is die verborgenheid maar net ‘n interessante opsionele waarheid van die Bybel? Christene is meestal nie ernstig genoeg daaroor nie. Hulle verstaan nog nie dat die verborgenheid vandag “Die Bybel” IS nie. Ek gaan nou ‘n streng standpunt oor die saak inneem. Ek doen dit op grond van Kol. 1:25 en 26. Sonder die verborgenheid is die Bybel vandag nie meer Bybel nie. Sonder die verkondiging van die verborgenheid sit jy met ‘n onvolledige Bybel. As jy in jou Christenskap nie aktief besig is om die verborgenheid (oftewel, "die evangelie van die genade van God" of "die woord van die kruis" of "die bediening van genade" soos die Bybel ook na die nuwe waarheid verwys) aan die lig te bring nie, dan is jy nie besig met “die Bybel” vir vandag nie. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|