"Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel"

Vers 28 is 'n baie groot les in die kuns van basuinblaas.

Goed, nou het ons deeglik kennis geneem dat die waarheid van Christus binne in ons, die hoop op die heerlikheid, die groot nuwe waarheid vir hierdie bedeling is. Die ou bedeling was basies gegrond op fisiese seremonies wat deur mense verrig is, terwyl die nuwe ‘n totaal anderse geestelike werklikheid is. Dit gaan oor Jesus wat deur die geloof binne in ons woon. Met so ‘n ongelooflike nuwe geloofsoortuiging spreek dit vanself dat mense dit nie vir hulleself sal hou nie. In vers 28 sê Paulus dìt is sy normale lewenstaak van elke dag. Hy vertel hierdie waarheid aan mens tot mens. Hy verkondig (proclaim) Jesus Christus. Die woord wat hier gebruik word gaan oor aankondig, bekendmaak, ‘n boodskap versprei, publiseer, uitsaai, aan die lig bring.

Jy sal dadelik opmerk dat die basiese betekenis van die woord hier gaan oor die bekendmaking van ‘n nuwe waarheid wat die mense nog nie geken het nie. As hier dus staan “Hom verkondig ons ...” dan moet ons net onthou dat Jesus Christus reeds ‘n redelik bekende onderwerp in die wêreld van daardie tyd was. Die dramatiese verhale rondom sy wonderwerke, kruisiging en aansprake oor die opstanding het opslae gemaak. Jy kon kwalik met iemand oor Jesus praat of hy sou sê ja, ek het al daarvan gehoor. Maar daar was iets anders omtrent Jesus wat baie min van hulle al gehoor het. Hulle het gedink Hy was ‘n Jood wat net bedoel was vir die lede van die Joodse volk (dit was Hy inderdaad tydens sy aardse bediening) en dat Hy ‘n groot leermeester oor morele waardes was om die Jode tot hernuwing op te roep.

Maar dit wat Paulus nou aankondig is iets gans anders. Nou is dit nie meer net die verbondsvolk nie, maar die heidene (vers 27) en elke mens (3X in vers 28 ). Dit is nie meer ‘n groot leermeester nie, maar die onsterflike hemelse Jesus Christus as persoonlike Verlosser binne in jou. Dit is ‘n drastiese groot verskil in die aankondiging of gesagvolle proklamasie wat Paulus hom elke dag mee besig gehou het. Hy het inderdaad ‘n dramatiese nuwe waarheid gehad om bekend te maak. Vandaar die woord aankondig in hierdie vers. Dit gaan dus nie hier soseer net oor die getuienis aspek van ons verkondiging nie. Hierdeur ontken ek natuurlik nie die belang van getuienis nie. Getuienis kom ook baie in die Nuwe Testament voor.

Wanneer jy getuig dan praat jy oor die geestelike waarde wat Jesus Christus vir jou persoonlik het. Wanneer jy vermaan dan maak jy ‘n appel op die mens se verstand om anders te dink oor Jesus Christus. Wanneer jy terregwys dan praat jy oor die praktiese en beginselwaarhede van die evangelie wat nog nie in iemand se lewe tot uiting gekom het nie. Ons totale verkondiging sluit al hierdie aspekte in. Maar dit alles begin by ‘n gesagvolle aankondiging of bekendmaking van wie Jesus Christus vandag is en wat sy evangelie en sy boodskap nou inhou in teenstelling met die ou bedeling en die aardse bediening van Jesus wat verby gegaan het. Dìt is waaroor dit gaan in hierdie vers.

Mense vind dit meestal moeilik om te getuig, vermaan en tereg te wys. Dit is nie maklik om iemand vierkantig in die gesig te kyk en vir hom te sê dat sy lewe nie reg is nie en dat hy Jesus ‘n kans moet gee of ‘n groter plek moet gee in sy lewe. Maar mense, ek dink ons maak dit vir onsself al te moeilik. Hierdie is nie die plek waar ons moet begin nie. Dit help nie om iemand te vermaan en tereg te wys as hy nog nie eers die groot aankondiging oor Jesus Christus reg verstaan nie. Daardeur sê ek nie dat ons die hele leer oor die dispensasionele verstaan van die Bybel aan ‘n onverskillige mens moet gee nie. Nee, nie dit nie. Hy sal dit nooit kan hanteer nie. Maar tog moet daar eers ‘n aankondiging wees oor die opstandingskrag van Jesus Christus, sy geestelike wese binne in ons, die nuwe boodskap van verlossing vir al die nasies, terwyl dit eers, tydens Jesus se aardse bediening ‘n bekeringsoproep was teenoor die volk Israel wat gerig was op ‘n aardse koninkryk.

Hoe kan mens iemand aanneem as hy Hom nie ken nie? Hoe kan mens die evangelie in jou lewe verwelkom as jy nie verstaan watter evangelie in die Bybel vir jou bedoel is en wat die inhoud daarvan is nie? Nou, na 2000 jaar van verkondiging, het baie aspekte van die ware kruisevangelie vir vandag wel bekend geword, maar dit word steeds verwar en vermeng met die aardse, seremoniele evangelie van Israel van destyds. Dit veroorsaak dat die Bybel vir baie mense vaag, onduidelik en onverstaanbaar is. Die noodsaak om die nuwe evangelie duidelik af te ets en te onderskei van die aardse koninkryksboodskap is vandag net so dringend noodsaaklik soos in Paulus se tyd.

Hierdie aakondiging van Paulus gaan gepaard met lering. So sê ons vers. Sonder lering sal ons nooit by die punt uitkom waar mens die onderskeid snap nie. Moet nie so haastig wees om te getuig en te vermaan en tereg te wys nie. Los dit vir later wanneer jy seker is dat die mense wel die basiese onderskeid in die Bybel verstaan. As daar in iemand se verstand nog ‘n blokkasie is en hy nie die vrymoedigheid het om die Bybel ten volle te glo en te vertrou nie, gaan jy nie baie vorder om so ‘n persoon tereg te wys nie. Die volgorde van 2 Tim. 3:16 is ook: Lering, weerlegging (weerlegging is nog steeds gebou op lering wat verkeerd verstaan word) en dan eers teregwysing en onderwysing in die geregtigheid.

Die oorhoofse doel van dit alles is om elke mense volmaak in Christus voor te stel. Elke mens beteken nie een vir een elke mens op aarde nie. Dit gaan ons nooit regkry nie. Miskien is dit juis waarom die enkelvoud (elke mens) hier gebruik word. Vat die mense dus maar liewer een vir een. Jou doel is dan om daardie mens volmaak in Christus voor te stel. Wanneer is mens volmaak? Wanneer Christus jou lewe volgemaak het. Wanneer Hy die sin van jou lewe en die rede vir jou bestaan is. Wanneeer Hy vir jou die hoop op die toekoms is. Wanneer jy ten volle oortuig is van die waarheid van Jesus binne in jou en aan die regterhand van God in die hemel waar Hy jou ingelei het en vir God die Vader aanvaarbaar gemaak het. Wanneer Jesus met sy opstandingskrag die mag en die houvas van die sonde en die wêreld en die Satan in jou lewe verbreek het en jy vry is om die Here te dien. Wanneer jy nie meer angstig rondskarrel en rondval op soek na antwoorde op groot kritiese kwellings, onsekerhede of skuldgevoelens nie, maar ten volle vrede in die genade van Christus gevind het (Rom. 5:1,2).




 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|