Om God se genade in waarheid aan mense bekend te maak was die essensie van Paulus se bediening. Dit was in kort waarmee hy hom elke dag besig gehou het. Dit was ook wat hy die mense in sy evangelisasiespan geleer het om te doen. En dan dank hy die Here elke keer as hy hoor dat daar mense was wat die genade van die Here in waarheid van een van die lede van sy eveangelisasiespan gehoor het. Daar is soveel verkeerde en verdwaalde maniere om die evangelie oor te dra. Dit was reeds so in Paulus se tyd en is nou nog meer die geval. As ons hier sien hoe geweldig belangrik dit vir Paulus is dat die genade van God in waarheid geken moet word, dan kan ons maar net dink met die groot verwarring vandag, hoeveel meer belangrik dit geword het om na die vaste grondslag van die Bybel terug te keer en dubbel seker te maak dat die plek waarvandaan jy die evangelie leer, respek het vir die Bybel en dit nougetet en getrou interpreteer en leer.

Dit is wat Epafras was. Hy was ‘n getroue dienskneg van Jesus Christus. Hy was deel van Paulus se span, maar hy was nie ‘n getroue dienaar van Paulus nie. Sy getrouheid word nie verbind aan die naam Paulus nie, maar aan die Naam Jesus Christus. Hoe getrou is jy aan Jesus Christus? Die genade van die Here wat jy in waarheid leer ken het, is ‘n ongelooflike groot skat – van uitnemende waarde. Geld kan dit nie koop nie. Ongelowiges weet daar niks van nie, maar selfs Christene het meestal ‘n gebrekkige begrip van van die beginsels van die evangelie van God se genade. Deel jy hierdie kennis met ander mense? Nie met die gesindheid om hulle te oor-tuig nie, maar om in dankbaarheid ‘n skat van groot waarde met ander te deel.

Epafras was getrou en betroubaar. Mens kon ‘n hoogs waardevolle pakket aan hom toevertrou. Hy het geweet hoe om dit te hanteer. Kyk nou net in die ou vertaling en ook in die King James aan die einde van vers 7. Epafras was ‘n getroue dienaar van Jesus Christus vir julle. Dit is dalk nie heeltemal reg nie. Paulus wou nie hier sê dat Epafras ‘n dienaar was vir die Kollosense nie. Goed, in die werklike lewe is dit nie verkeerd nie. Epafras het tog seker opgetree tot voordeel van die Kolossense. Maar wat Paulus eintlik sê is dat Epafras ‘n dienaar is namens ons. Hier kry ons weer die ons wat Paulus dikwels gebruik om na homself te verwys. Paulus sit in die tronk en Epafras tree op namens Paulus.

Die meeste van ons was al in kerke waar daar gepreek is oor die eise van die evangelie dat ons die woord aan ander moet uitdra. Aan watter verskonings het jy toe gedink waarom dit nie soveel op jou van toepassing is nie? Sou Paulus nie dalk ook ‘n goeie verskoning gehad het om te sê: “Ek sit in die tronk, ek kan dit nie nou doen nie.” Maar in die tronk het Paulus die evangelie aan bewaarders en medegevangenis oorgedra (bv. Onesimus), en wat meer is. Hy het hom nie laat keer om steeds voort te gaan om die evangelie wyd en syd uit te dra nie. Epafras (en ook Tichikus – 4:7) was Paulus se mond, hande en voete. Hulle was dienaars van Christus namens Paulus.

Ek kan ook nie nalaat nie om weer iets te sê oor die woord geliefde. Ek dink dit is duidelik dat die woord geliefde vandag in kerke dikwels taamlik oppervlakkig gebruik word. Wanneer ons in die kerk saamkom noem die prediker ons almal “geliefdes” Maar is dit waar? Of word die word daar maar net gebruik uit gewoonte? Ek dink ons kan seker wees dat Paulus opreg lief was vir Epafras en dat hy die woord nie uit gewoonte gebruik het nie. In die kerk noem ons mekaar geliefdes, maar doen ons hoegenaamd moeite om mekaar op te soek, om van mekaar se laste en vreugdes kennis te neem, en saam die evangelie met mekaar te deel en te geniet en om saam te bid? Mense dink dikwels dat ander Christene my nie werd is nie en daarom sit ek hier alleen met my Bybel. Ek kry nie hierdie houding by Paulus nie. Ons is op mekaar aangewese. Ons is kragtens ons roeping bestem om mekaar lief te hê en te ondersteun.

Daardeur sê ek nie dat jy moet deel bly van ‘n Christengemeenskap as die Bybel daar grootliks verdraai word nie, maar tog, alleen kan jy nie bly nie. Christenskap werk eenvoudig nie so nie. As die liefde van Christus die hoofkenmerk van jou lewe is, sal jy nie alleen kan bly nie. Gaan soek mense op – weereens nie net om hulle te oortuig nie, maar eerder om die genade en liefde van Christus met hulle te deel.

Onthou, vers 8 praat van die Kolossense se liefde in die Gees. Die goddelike agapé liefde kom van die Gees. As jy nie hierdie liefde vertoon en uitstraal wat ons hier van lees nie, dan kan daar met reg gevra word: “Watter Gees is dit met wie jy vervul is?
 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|