Paulus se groot dankgebed vir die Kolossense is nou afgehandel en nou kom ons in die tweede helfte van die hoofstuk by een van die mees aangrypende en wonderlike beskrywings van ons Verlosser, Jesus Christus. Hy is die ongeskape Skepper van die heelal, die Hoof van die Liggaam van Christus en van my en van jou, die Een wat ons met God versoen het en ook die Een wat die evangelie vir vandag, die verborgenheid, deur Paulus aan die lig gebring het.

Op hierdie punt wil ek graag aanhaal uit 2 Tim. 3:16

"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig to lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid"

Hier word vier sake genoem waarvoor die Skrif nuttig is. Die laaste een, onderwysing in die geregtigheid, is die algemene een wat op alle dele en boeke van die Bybel van toepassing is. Waarmee is ons besig as ons met die Bybel omgaan, enige deel van die Bybel? Ons is besig met onderwysing in die geregtigheid. Om geregtigheid te ken, moet jy God ken, wie Hy is, wat sy plan van verlossing behels, hoe dit in die geskiedenis ontplooi is, wat Hy vandag van ons verwag. Om in geregtigheid met God te leef, moet ons Hom ken, lief hê, dien en ons hoogste eer daarin stel om Hom in alles te behaag. Daarom het ons onderwysing in die geregtigheid nodig.

Hierdie onderwys kan opgedeel word in die eerste drie aspekte wat genoem word, nl. lering, weerlegging, en teregwysing. Lering is in Engels "doctrine". As ons nou hierdie drie aspekte laat fokus op ons bedeling, "die bediening van die genade van God" (Ef. 3:2), dan val die briewe wat gerig is aan die kerk of die liggaam van Christus, baie mooi uiteen in boeke van lering, weerlegging en teregwysing. Romeine is die groot boek van lering vir ons bedeling. Daar is seker meer kommentare oor Romeine geskryf as oor enige ander boek in die Bybel. Al die basiese boustene van lering vir ons bedeling, veral die verlossingsplan, kom daarin voor. Daarna kom weerlegging (reproof). Die twee briewe aan die Korinthiërs is die boeke van weerlegging. Daarin gaan die apostel uit sy pad om mense te waarsku teen praktiese dwalings en vergrype in hulle lewens wat nie te rym is met die leringe wat hulle in Romeine aangetref het nie. Daarna volg teregwysing (correction). Dit gaan oor leerstellige dwalings wat in stryd is met die waarheid van die Christelike leer vir vandag. Die boek Galasiërs is die boek van teregwysing. Wettiesisme is die groot vyand van die verlossingsleer van Romeine en wettiesisme word baie doeltreffend en volledig aangespreek in Galasiërs.

Daarna word die patroon weer herhaal van Efesiêrs tot Kolossense. Efesiërs is die boek van lering waar verdere lering na Romeine gegee word. Hier gaan dit veral oor die liggaam van Christus, ons hemelse posisie en hoop en die bedeling van genade. Na Efesiërs moes Paulus weer praktiese weerlegging doen van praktyke onder Christene wat nie ooreenstem met die lering van Efesiërs nie. Mense was aardsgesind en nie vasgeanker in die hoop van Jesus Christus nie. Dit is gedoen in die boek Filipense. Daarna kom Kolossense. Nou kan jy seker raai. Ja, Kolossense is die boek van teregwysing oor verkeerde leringe onder Christene - leringe wat nie ooreenstem met die leer van Efesiërs nie.

Hierdie kennis gaan ons geweldig baie help om die boek Kolossense mooi in plek te plaas. Dit gaan oor verkeerde lering onder Christene wat uit die weg geruim moet word sodat hulle waarlik in lyn kan kom met die groot hemelse lering van Efessiërs. Die rede waarom ek hierdie kennis oor lering, weerlegging en teregwysing hier aanhaal by Kol. 1:15, is omdat ons moet besef dat die heel grootste fout van alle dwalinge, sektes of kultusse is dat hulle afbreek doen aan die persoon van Jesus Christus. Op een of ander manier of op verskillende maniere degradeer hulle vir Jesus Christus. Hulle erken nie sy Godheid nie of hulle doen afbreek aan sy volmaakte afgehandelde verlossingswerk, of hulle erken Hom nie as die lewende en werkende middelaar wat nou vir ons intree nie of hulle hoogste prioriteit is nie daarop ingestel om die heerlike toekoms saam met Christus te verwag nie.

Dit is waaroor Kol. 1:15-29 gaan. Leer Jesus Christus ken in volkome waarheid en egtheid. As jy dit gedoen het, is jy gevrywaar daarvan om enige sekte of kultus of dwaling ten prooi te val. Kry nou 'n oorsigtelike beeld van alles wat in hierdie wonderlike verse van Christus gesê word en berei jouself daarop voor om in die volgende weke saam met my vers vir vers weer van nuuts af jou en my Verlosser te leer ken.

Daar bestaan op hierdie aarde geen groter vrede as die wete dat jy Jesus Christus ken en totaal en vir ewig in Hom geborge is nie. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|